06-18620941 info@mpmkt.nl

Maatschappelijke verantwoording jeugdhulp

Maatschappelijke verantwoording jeugdhulp Movimento (Eenmanszaak)

Artikel 4.3.1

 • Ouders zijn bij kwaliteitsbeleid betrokken middels een enquete.
 • Het anonieme enqueteformulier wordt na afronding van de therapie aan ouders gegeven met het verzoek deze in te vullen en te retourneren.
 • Welk gevolg heeft hulpverlener gegeven aan klachten en meldingen over de kwaliteit van de verleende hulp?
  • Er waren in 2018 geen klachten over de kwaliteit van de verleende hulp.
 • Een beknopte beschrijving van de klachtenregeling, bedoeld in artikel 4.2.1, eerste lid;
  • Therapeut vermeldt zowel mondeling als schriftelijk (in de algemene voorwaarden) dat ze lid van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) en geregistreerd bij de RBCZ en valt onder het tuchtrecht TCZ.
  • In de algemene voorwaarden die vooraf verstrekt worden staat vermeld:
 • Op 1 april 1995 is de wet WGBO in werking getreden. Deze wet versterkt de positie van de cliënt ten opzichte van artsen, paramedici en andere hulpverleners. In de wet WGBO is onder meer geregeld:
 • recht op informatie;
 • toestemmingsvereiste voor een behandeling;
 • de plicht om een cliëntendossier aan te leggen;
 • recht op inzage door de cliënt in dit dossier; ▪ geheimhouding van cliëntgegevens.
 • Alle hulpverleners, aangesloten bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg, zijn gehouden aan de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz). Binnen deze wet is vastgelegd dat hulpverleners een klachtenfunctionaris moeten aanstellen en zijn aangesloten bij een door de overheid erkende geschillencommissie. Meer informatie hierover is te lezen op:

https://www.denfg.nl/niettevredenoverjehulpverlener.html

 

 • De samenstelling van de klachtencommissie, bedoeld in artikel 4.2.1,

De onafhankelijke vertrouwenspersoon is: Dhr. Theo Splinter tel: 06-46160403

vertrouwenspersoon@de-nfg.nl

 

De onafhankelijke klachtencommissie:

 

Quasir (via de NFG) zij leveren een erkende geschilleninstantie: Stichting Zorggeschil, erkend door de minister van VWS. Zij leveren ook een klachtenfunctionaris op afroep:

www.de-

nfg.nl/images/NFGdownloads/20161221%20Reglement%20geschilleninstantie%20%20kenmerk%20RGZ%2020160929.pdf

 

 • In welke mate de klachtencommissie haar werkzaamheden heeft kunnen verrichten met inachtneming van de waarborgen, bedoeld in artikel 4.2.1,

De commissie is in 2018 niet in actie gekomen voor Movimento (eenmanszaak).

 • Het aantal en de aard van de door de klachtencommissie behandelde klachten;

De commissie is in 2018 niet in actie gekomen voor Movimento (eenmanszaak).

 • De strekking van de oordelen en aanbevelingen van de klachtencommissie;

De commissie is in 2018 niet in actie gekomen voor Movimento (eenmanszaak).

 

 De commissie is in 2018 niet in actie gekomen voor Movimento (eenmanszaak).

PDF Maatschappelijke verantwoording jeugdhulp Movimento