06-18620941 info@mpmkt.nl

Algemene Voorwaarden

Beroepsprofessionaliteit

 • De vaktherapeut is lid van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) en geregistreerd bij de RBCZ en valt onder het tuchtrecht TCZ.
 • De therapeut handelt volgens de richtlijnen zoals opgesteld in de beroepscode van de NFG. https://www.de-nfg.nl/images/06062015%20%20Ethische_Code_van_de_NFG.pdf
 • Op 1 april 1995 is de wet WGBO in werking getreden. Deze wet versterkt de positie van de cliënt ten opzichte van artsen, paramedici en andere hulpverleners. In de wet WGBO is onder meer geregeld:
 • recht op informatie;
 • toestemmingsvereiste voor een behandeling;
 • de plicht om een cliëntendossier aan te leggen;
 • recht op inzage door de cliënt in dit dossier;
 • geheimhouding van cliëntgegevens.
 • Movimento is gehouden aan Maatschappelijke verantwoording jeugdhulp. De jaarlijkse verslagen hiervan kunt u vinden op de website onderin de roze balk onder de Algemene Voorwaarden.
 • Alle hulpverleners, aangesloten bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg, zijn gehouden aan de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz). Binnen deze wet is vastgelegd dat hulpverleners een klachtenfunctionaris moeten aanstellen en zijn aangesloten bij een door de overheid erkende geschillencommissie. Meer informatie hierover is te lezen op: https://www.de-nfg.nl/niet-tevreden-over-je-hulpverlener.html

De behandeling

 • In de beginfase wordt een (voorlopig) behandelplan opgesteld. De wettelijke vertegenwoordiger(s) (beide ouders c.q. gezinsvoogd) geven middels een handtekening schriftelijke toestemming voor het starten van de therapie.
 • Psychomotorische Kindertherapie heeft een gemiddelde duur van 8 tot 10 maanden en een gemiddelde omvang van 20-25 sessies (uitzonderingen daargelaten), waarbij de praktijk (Movimento PMKT, bezoekadres Parallelweg 47c, Opheusden) doorgaans een uur per week wordt bezocht.
 • De sessies duren 60 minuten en vinden indien mogelijk iedere week op een vaste tijd plaats, zodat er een doorgaand proces kan ontstaan. In overleg kan hiervan worden afgeweken.
 • Er vindt regelmatig overleg plaats waarin de therapeut verslag doet over de ontwikkelingen van het kind binnen de therapie. Om het kind te helpen de nieuwe vaardigheden in te zetten in de thuis- en schoolsituatie is het een voorwaarde dat ouders / verzorgers therapiesessies bij kunnen wonen wanneer de therapeut dit aangeeft.
 • Een tussenevaluatiegesprek duurt doorgaans 60 minuten en kost €90,-. Het kind is bij dit gesprek niet aanwezig.
 • De therapie wordt afgesloten met een eindevaluatiegesprek met ouder/verzorger nadat alle sessies zijn afgerond. De duur hiervan is 60 minuten en kost € 90,-. Het kind is bij dit gesprek niet aanwezig.
 • Ouders/verzorgers kunnen altijd tussendoor vragen stellen. Het kan ook zijn dat er voor het kind een belangrijke/ ingrijpende gebeurtenis tussentijds plaatsvindt, die van belang is voor de therapie. Ouders/verzorgers kunnen dat tussentijds altijd kenbaar maken bij voorkeur via e-mail (met een terugbelverzoek en de tijden waarop zij bereikbaar/beschikbaar zijn) of per telefoon.
 • Wanneer de therapeut van mening is dat het kind of zijn of haar omgeving in een hulpbehoevende situatie verkeert (bijvoorbeeld bij ernstige fysieke of emotionele bedreiging/geweld), heeft de therapeut de plicht om dit te bespreken met zowel cliënt als ouders/verzorgers. In specifieke gevallen heeft de therapeut de wettelijke verplichting om hiervan ook melding te doen bij externe instanties.
 • De therapeut is gehouden de overeengekomen diensten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.
 • De therapeut gaat uitsluitend inspanningsverplichtingen aan. Het bereiken van het door de ouder/verzorger beoogde resultaat wordt niet gegarandeerd.
 • Het niet verstrekken van belangrijke informatie waarvan ouder(s)verzorger(s) op de hoogte zijn, zoals aanwezig in het medisch dossier van arts, specials of andere hulpverlener, kan nadelige gevolgen hebben voor het therapie proces. In dit geval zijn ouder(s)/verzorger(s) hier zelf verantwoordelijk voor.
 • Op het moment dat de therapeut ziek is vindt er geen vervanging plaats. De therapie gaat dan niet door.
 • In geval van langdurige ziekte wordt in overleg met u vervanging geregeld middels doorverwijzing naar collega-therapeuten, of wordt de therapie stopgezet.
 1. Kosten
 • Voor kinderen uit Neder-Betuwe wordt de therapie vergoed door de gemeente indien er een verwijzing is.
 • Een therapiesessie kost € 90,- per uur.
 • Een intakegesprek aan de hand van het ingevulde intakeformulier kost €90.-
 • Een tussenevaluatiegesprek kost €90,- voor een gesprek langer dan 30 minuten en €45,00 voor minder dan 30 minuten.
 • Het eindevaluatiegesprek kost € 90,-
 • Telefoonmomenten langer dan 30 minuten worden in rekening gebracht.
 • De tarieven kunnen worden aangepast met ingang van een nieuw schooljaar. De therapeut zal u hier een maand van tevoren schriftelijk van op de hoogte brengen. Dit geldt tevens voor reeds lopende behandelovereenkomsten.
 • Alle genoemde kosten zijn exclusief BTW, vaktherapie is vrijgesteld van BTW. BTW wordt daarom niet in rekening gebracht.
 1. Betaling
 • U dient zelf te vooraf te informeren wat uw vergoedingsmogelijkheden zijn. Belangrijk daarbij is om te weten dat de therapeut lid is van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) en geregistreerd is bij de RBCZ. De cliënt draagt de verantwoording voor de betaling en deze moet binnen 14 dagen na datum factuur betaald zijn, onafhankelijk van de procedure van de zorgverzekeraar.
 • Bij niet tijdige betaling kunnen de wettelijke rente en administratiekosten in rekening worden gebracht. Mocht betaling uitblijven dan zal een incassobureau worden ingeschakeld. Extra gemaakte kosten zullen aan u worden doorberekend
 • Voldoen ouder(s)/verzorger(s) binnen 7 dagen na de datum van de tweede betalingsherinnering niet aan zijn/haar/hun verplichtingen, dan is de therapeut zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd om de therapie per direct stop te zetten totdat ouder(s)/verzorger(s) aan hun betalingsverplichtingen hebben voldaan.
 • Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de therapeut en de ouder(s)/verzorger(s).
 1. Bescherming, vertrouwelijkheid en omgang met informatie
 • De therapeut heeft geheimhoudingsplicht ten aanzien van de inhoud van de sessies. Te allen tijde is de privacy van de cliënt gewaarborgd.
 • Dossiers worden zodanig bewaard dat ze ontoegankelijk zijn voor derden.
 • Ten behoeve van de therapie kan een casus worden ingebracht bij intervisie/supervisie.
 • In evaluatiegesprekken met ouder(s)/verzorger(s) wordt er rekening gehouden met de privacy van de cliënt.
 • De therapeut is gebonden aan de beroepscode van de NFG.
 • Bij een echtscheiding wordt voor het starten van de behandeling altijd contact opgenomen met beide gezaghebbende ouders. Zij moeten beide akkoord gaan met de behandeling.
 • Gezaghebbende ouders krijgen beide dezelfde informatie over de behandeling en de voortgang van het therapeutisch proces van hun kind, door middel van verslagen.
 • Alle informatie uit gesprekken, mailcontact, eindverslagen of andere vormen van verslaglegging mogen niet worden ingezet bij juridische procedures.
 • Voor overleg met derden zoals een arts, school of instantie zal altijd vooraf toestemming worden gevraagd aan ouder(s)/verzorger(s).
 • De therapeut is in opleiding tot behandelaar met paarden en op dit moment niet verzekerd voor aansprakelijkheid voor behandeling met paarden. Cliënt en/of zijn ouders/verzorgers zijn op de hoogte hiervan én accepteren het risico dat inherent is aan het berijden van en het omgaan met pony’s en paarden, welk risico voortvloeit uit de energie van het dier en de daarmee samenhangende onberekenbaarheid en welk risico zich kan manifesteren voorafgaand, tijdens en na afloop van de therapie.
 • Het aanwezig zijn op het terrein bij de paarden en deelnemen aan therapie met paarden is op eigen risico en verantwoordelijkheid. Movimento PMKT aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid.
 1. Opzegging of afmelding
 • Het kan voorkomen dat u (of uw kind) ziek wordt of dat een gemaakte afspraak om andere redenen niet nagekomen kan worden. U dient op tijd (minimaal 48 uur van tevoren) overleg te plegen over het wijzigen van de therapietijd of –dag, zodat de therapeut iemand anders kan inplannen op het openvallende uur. Bij ziekte ook zo spoedig mogelijk afmelden. Bij het afmelden op de dag van de therapie kan bijvoorbeeld een telefonisch consult of evaluatiegesprek ingezet worden op de therapietijd. Bij niet tijdige annulering wordt 50% van de kosten in rekening gebracht. Deze zijn niet in te dienen bij de ziektekostenverzekering of de gemeente en dient door uzelf te worden betaald.
 • De therapeut is bereikbaar tijdens kantooruren en op de werkdagen maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag op 06-18620941. Mocht de therapeut niet aanwezig/bereikbaar zijn, dan graag een voicemailbericht inspreken of een sms of whatsapp bericht sturen.
 1. Privacy
 • De cliënt is geïnformeerd over het vastleggen van zijn of haar persoonsgegevens in de behandelovereenkomst en cliëntendossier en geeft hier wel/ niet* toestemming voor.
 1. Informatie
 • De cliënt stelt het wel/ niet* op prijs dat informatie vooraf bij de leerkracht, huisarts, specialist of collega-hulpverlener wordt ingewonnen.
 • De cliënt stelt het wel/ niet* op prijs dat overleg wordt gepleegd met de leerkracht/ IB-er.
 1. Verslag
 • De cliënt stelt het wel/ niet * op prijs dat gedurende de behandeling of achteraf verslag wordt gedaan aan de huisarts en/ of collega-verwijzer.

Anders, nl:

 

 1. Video opnames
 • De cliënt geeft wel/ geen* toestemming voor het maken van video opname ten behoeve van het maken van verslagen, supervisie en intervisie.

 

* doorhalen wat niet van toepassing is. Cliënt heeft altijd het recht om verleende toestemming in te trekken.

 1. Toestemming

De cliënt of ouder(s) c.q. wettelijke verzorger(s) van de cliënt:

 • Heeft/ hebben recht op informatie over de behandeling en eventueel inzage in het dossier. Bij het dossier van kinderen houdt de therapeut ernstig rekening met de mening van het kind over wat wel en niet mag worden verteld, i.v.m. veiligheid van het kind.
 • Ontvangt/ ontvangen éénmaal per maand een factuur voor de te declareren behandelingen als de therapie niet door de gemeente wordt vergoed.
 • Gaat/ gaan akkoord met de eerder beschreven algemene (betalings)voorwaarden.
 • Is verzekerd bij ziektekostenverzekering…………………………………………………….. en betaalt vanuit het aanvullend pakket tot het bedrag van € …………………………………………
Ik verklaar op de hoogte te zijn van de inhoud van de Algemene Voorwaarden en de behandelovereenkomst en ga akkoord met bovenstaande punten.

 

Plaats:…………………………………………………………………………………………………………………………………

Datum:………-………-………

Naam cliënt:……………………………………………………………………………………………………………………….

Naam ouder/verzorger:…………………………………………………………………………………………………….

Handtekening:

 

 

 

Naam ouder/ verzorger:…………………………………………………………………………………………………….

Handtekening:

 

 

 

Handtekening therapeut: